Chính sách và Quy định chung

Vu An Foods là công ty phân phối các sản phẩm organic và natural trên thị trường Việt Nam với trang bán hàng trực tuyến.

Khách hàng tham gia giao dịch trên Vu An Foods là cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua sản phẩm.

Sản phẩm giao dịch trên Vu An Foods bao gồm các sản phẩm hữu cơ và tự nhiên.

Mọi hoạt động mua bán sản phẩm trên Vu An Foods phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của khách hàng.  Vu An Foods sẽ chịu trách nhiệm trước khách hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến sản phẩm cung cấp trên Vu An Foods.

Bằng việc tham gia giao dịch trên Vu An Foods , khách hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử https://vuanfoods.com đang có hiệu lực vào thời điểm khách hàng thực hiện giao dịch.